Skopiuj poniższy formularz i wypełnij go w programie do edycji treści lub

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY
REKLAMACJA NA PODSTAWIE RĘKOJMI

DANE SPRZEDAWCY

ECAT ECOMMERCE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Karola Olszewskiego 36, 32-600 Oświęcim
adres poczty elektronicznej: kontakt@sklep.dla.pieska.pl

DANE KLIENTA
Imię i nazwisko:
Adres do korespondencji:
Adres e-mail:
DANE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY
Numer zamówienia:
Data zawarcia umowy sprzedaży:
Nr faktury VAT/paragonu i data wystawienia (fakultatywnie) lub informacja o innym dowodzie zakupu:
OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU
Opis towaru (np. rodzaj, model – symbol):
Cena towaru:
OKREŚLENIE WADY
Opis wady
Data stwierdzenia wady:
ŻĄDANIE KLIENTA (proszę wskazać właściwe)

A

Nieodpłatna naprawa towaru (usunięcie wady)

B

Nieodpłatna wymiana towaru na nowy

C

Obniżenie ceny towaru Kwota obniżenia ceny:

D

Odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu pieniędzy
(
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna)

ZWROT PIENIĘDZY

(dotyczy jedynie żądania obniżenia ceny towaru albo odstąpienia od umowy i żądania zwrotu pieniędzy)

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Klienta (ewentualnie inny sposób zwrotu pieniędzy)
INNE UWAGI KLIENTA
DATA, MIEJSCOWOŚĆ I PODPIS KLIENTA
Miejscowość, data:
Podpis Klienta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Main Menu

Realizacja projektu: Adrian Tomczykowski i-Ty.pl